Päättäjän mielipide asioihin muodostuu hyvin moninaisen prosessin kautta. Päätöksissä taustalla vaikuttavat päättäjän  oma koulutus, kokemus ja näkemys asioista. Pitkään kuntapolitiikassa mukana olleilla päätökset perustuvat useiden vuosien aikana kertyneeseen tietomäärään, tuhansien materiaalisivujen  lukemiseen ja lukuisten keskustelujen kautta syntyneeseen tietopääomaan. Henkilökohtaisen perehtyneisyyden lisäksi päättäjän tulee kuunnella koko yhteiskunnan kirjoa (esim. kuntalaiset, virkamiehet, muut poliitikot, etujärjestöt, yhdistykset, konsultit, tutkimustieto, asiakysymyslobbarit, elinkeinoelämä…) päätöksiä tehdessään. Lisäksi pitää aina huomioida myös ne joiden ääni jää kuulumatta, sekä taustalla etenevät seutukunnalliset, maakunnalliset, kansalliset ja globaalit kehityskulut. Monimutkaisiin asioihin ei ole olemassa helppoja ratkaisuja. Vihreillä ei ole puoluekuria, joten jokainen päättäjä saa yksittäisistä asiakysymyksistä olla sitä mieltä mitä hän haluaa. 

Jokaisella puolueella on omat puolueohjelmat, joista ammennetaan näkemystä myös paikalliseen päätöksentekoon. Vihreiden koulutusnäkemyksissä sanotaan näin: 

”Peruskoulun ydinteh­tävä kunniaan
Peruskoulu on tasa-arvon lippulaiva. Opettajilla on oltava riittävät resurssit toteuttaa tehtäväänsä.
Suomalaisten koululaisten oppimistulokset ovat olleet laskussa, mikä näkyy myös kansainvälisissä mittauksissa. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että erot kärjistyvät: hyvin pärjäävillä oppimistulokset pysyvät hyvinä, mutta huonosti pärjäävät – erityisesti pojat – pärjäävät yhä huonommin. Käännetään tämä suunta. Opetusryhmien on oltava riittävän pieniä ja opettajia oltava tarpeeksi, jotta heillä on aikaa kohdata oppilaat yksilöinä ja tehdä omaa työtänsä, eli opettaa. Turvataan opettajille työrauha. Meidän on vahvistettava koulujen resursseja tukea heikommin pärjääviä ja erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita. Opettajamitoituksista tulisikin säätää lailla. Annetaan opettajille työrauha ja varmistetaan, että heillä on tarvittava tuki ja mahdollisuus täydennyskoulutukseen. On myös varmistettava riittävä tuki oppilaiden ja kouluyhteisöjen hyvinvoinnille. Lisätään terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattoreiden sekä opinto-ohjaajien määrää kouluissa. Kurotaan alueiden välisiä eroja umpeen kohdentamalla enemmän rahaa niihin kouluihin, joissa kamppaillaan kasautuvien ongelmien kanssa.” Lähde:https://www.vihreat.fi/tavoitteet/koulutus/

Tämä vihreiden näkemys toimi meille vahvana ohjenuorana palveluverkkoon liittyvien päätösten taustalla. Heikentyvässä kuntatalouden tilassa on tarkasteltava kokonaiskuvaa ja pyrittävä parhaan mahdollisen tietämyksen varassa turvaamaan opetuksen ja oppilashuollon laatu nyt ja tulevaisuudessa. Kiristyvässä kuntataloustilanteessa ja demografisen muutoksen äärellä nämä asiat kun eivät ole mitenkään itsestään selviä asioita. Samoille euroille on paljon ottajia. Kuntapolitiikassa päätösten tulee olla tasapuolisia ja niissä tulee huomioida eri väestöryhmien tarpeet. Tämä tarkoittaa myös sitä, että aina päätökset eivät miellytä kaikkia kuntalaisia. Helppoja päätöksiä ei tehdä nyt, eikä niitä ole ole luvassa tulevinakaan vuosina.

Päättäjien mielipiteitä kaivataan sosiaalisessa mediassa moniin eri asioihin. Kaikki päättäjät tai ehdolla olevat eivät ole sosiaalisessa mediassa tai kuulu sellaisiin ryhmiin, joissa käydään keskusteluja paikallisasioista. Sosiaalisen median käyttö ja keskusteluihin osallistuminen on jokaiselle, myös päättäjille, täysin vapaaehtoista ja henkilökohtainen valinta.

Jos haluaa tutustua vaaleissa ehdolla olevien mielipiteisiin ja ajatusmaailmaan tarkemmin, suosittelen tutustumaan heihin vaalikoneiden ja ehdokasprofiilien kautta. Nyt ehdolla olevilta on useissa vaalikoneissa kysytty mielipidettä mm. palveluverkkoon ja koulujen lakkauttamiseen liittyen. Vaalikoneiden lisäksi voit tavoitella ehdokasta tai päättäjää suoraan myös puhelimitse tai sähköpostilla. Jos et tälläkään tavoin löydä itsellesi sopivaa ehdokasta, niin suosittelen sinun harkitsemaan politiikkaan mukaan lähtöä. Kukaan ei edusta näkökulmaasi paremmin kuin sinä itse.

Riihimäen Vihreiden puolesta
Anne Lindgren
puheenjohtaja